En ny rapport viser at én av fem norske kvinner har blitt voldtatt og at én av ti har blitt utsatt for alvorlig partnervold. Det rammer altså svært mange av oss, og tallene har økt.

Vi må bruke denne kunnskapen til å gjøre ting bedre. Til å gjøre livene til jenter og kvinner i Sandnes tryggere og friere.

Like etter en runde med nye, alvorlige varslersaker om seksuell trakassering og overgrep mot kvinner i Forsvaret, la Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fram studien som viste at omfanget av vold og overgrep i Norge fortsatt er høyt, og voksende.

Vi må alle gå ut fra at dette rammer eller har rammet flere vi kjenner, om ikke oss selv.

Begreper som «ukultur» og «enkelthendelser» har vært brukt om disse sakene i Forsvaret. Tallenes tale er likevel klar: Trakassering, vold og overgrep er et systematisk problem, både i Forsvaret og samfunnet. Vi svikter både i forebygging og håndtering av det. Og det har store, negative konsekvenser i livene til ofrene – oftest kvinner – hvert år.

Det er på høy tid med en oppvask. Kriseforståelsen må sette inn. Rapporten fra NKVTS viser en dobling i antall voldtekter av kvinner under 29 år, og en økning av voldtekter i alle aldersgrupper. Forsvarets egne tall viser at 63 prosent av kvinner under 30 der har opplevd seksuell trakassering. Nå trengs umiddelbare tiltak.

Noe handler om lovendringer. Øverst på lista bør det stå «samtykkelov». Det rettslige voldtektsbegrepet må utvides, slik at det stemmer med slik folk oppfatter det – nemlig at noen har sex med deg mot din vilje. I dag kan man ikke dømmes for voldtekt dersom det ikke kan bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at offeret var bevistløst eller sov.

Før jul kom straffelovrådet med en rapport med forslag til endringer i bestemmelsene om seksuallovbrudd. Målet var å øke den enkeltes rett til seksuell selvbestemmelse. De foreslår blant annet å gjøre det straffbart å ha sex med noen som uttrykker motstand «i ord eller handling». Dette er virkelig på tide.

Samtykkelov er varslet i Hurdalsplattformen. Justisministeren har sagt at det kommer. Men vi venter ennå.

Men også her lokalt kan vi gjøre mye. Det er på tide med handlingplan for å få slutt på vold og overgrep. Noe av det viktigste er det forebyggende arbeidet. Vi må bli enda bedre på å fange opp familier i sårbare livssituasjoner og gi dem hjelpen de trenger. Det krever koordinert innsats fra helsestasjonene, fastleger, barnehager og skoler. Det holdningsskapende arbeidet må prioriteres opp. Krisesentret må ha budsjetter som er romslige nok til at ingen avvises i døra. Det offentlige og private arbeidsgivere må møte varslere med omsorg og oppfølging. Og hver og en av oss må våge å si ifra når vi ser at andre blir utsatt for trakassering og det som verre er.

Vi kan ikke akseptere at det er farlig å være kvinne i Norge i dag. Venstre vil ta oss framover, slik at alle kan leve trygge og frie liv.