Vi har intensjon om at alle barn skal ha mulighet for en god barndom, med en god skole som ser hvert enkelt barn. Samfunnet vårt skal være mobbefritt. Vi har alle noe å jobbe med for at dette skal være hverdagen for alle. Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Innsatsen vi setter inn mens barna er små, tar de med seg resten av livet.

KrF vil også kjempe for en verdig alderdom, det skal være trygt å bli gammel. Vi skal ikke trenge å engste oss for å bli eldre. Det skal ligge en trygghet i at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger den. Det er derfor viktig med stor variasjon av ulike typer hjelp. Uansett hvem som har og fremover får muligheten for å tilby hjelp innen eldreomsorgen, må vi ha fokus på at det skal være til den eldres beste – til pasientens beste. KrF mener at vi også skal legge til rette for at de eldre får dekket sine sosiale og åndelige behov, vi ønsker å ha fokus på livskvalitet.

I Sandnes har jeg satt fokus på at vi trenger flere sykehjemsplasser. Vi vet at Sandnes har betalt mye til Helse Stavanger i avgift for utskrivningsklare pasienter. Vi må rigge oss slik at vi har flere heldøgnstilbud. Det kjennes ikke godt å måtte vente over lang tid for å få dette tilbudet i egen kommune.

Annelin Tangen (Ap) skriver i Sandnesposten 13.08. om en god hverdag for alle. Ja det er vi enige om. Men posisjonen (Ap, Frp, Sp) har hele perioden påberopt seg at Sandnes har full sykehjemsdekning, med betydning/tolket som at de som har behov for en sykehjemsplass får det. Det har ikke vært sannheten, og det vet alle som kjenner noen som har stått på venteliste for å få plass.

Heldigvis har posisjonen nå også sett at vi faktisk må fremskynde prosjektering av flere sykehjemsplasser. Det setter vi pris på.

Dersom vi hadde hatt differensierte tilbud i Sandnes, varianter av bokollektiv, seniorboliger med fellestilbud, gjerne driftet av ideell virksomhet – da ville vi hatt ett bredere tilbud i kommunen, og det ville helt sikkert ha frigitt noen plasser på våre BOASer.

Og ja, vi mener at forebyggende hjemmebesøk er viktig slik at flere kan bo hjemme og kjenne seg trygge. Tiltak kan også gjøres for at seniorer skal føle seg inkludert i samfunnet. En skal kunne leve livet – hele livet.