Ideal – perspektiv – handling.

I en valgkamp er det som kjent en kamp om velgerne hvor ulike partier prøver å treffe så mange velgere som mulig med sine verdier. Det samme gjør vi i Sosialistisk Venstreparti (SV). Jeg vil hevde at vi har verdiene «likhet, likeverd og menneskerettigheter» som vårt ideal. Ideal kommer fra det å ha en idé om hvordan vi, i dette tilfellet, ønsker at vi som mennesker skal leve sammen. Jeg har tro på at bevissthet om hvordan vi er selv og hvordan vi ønsker å være overfor hverandre, har betydning for et tydelig ideal. Det vil si bevissthet om at vi som mennesker naturligvis, først og fremst, tenker på egne goder fordi det er det vi kjenner på kroppen i det daglige. Hvis ikke denne bevisstheten er tydelig, tenker jeg at det er lett å ikke se en politikk som fører til ulikheter, og dermed setter likhet, likeverd og menneskerettigheter i fare. Det som kommer etter bevissthet om egne verdier, vil naturligvis være perspektivet som styrer våre handlinger. Når jeg som SV-er har et ideal om at det er en samfunnsmessig god verdi å styre landet slik at det skapes likhet, likeverd og gode menneskerettigheter mellom mennesker, prøver jeg å forstå ulike sammenhenger. Det vil si å forstå hvordan noe påvirker noe annet.

Jeg forsto raskt at jeg skulle melde meg inn i SV den dagen tidligere fredsprisvinner Dalai Lama måtte gå inn bakveien på Stortinget fordi Norge ikke skulle fornærme Kina og dermed tape penger. Et annet eksempel på at verdien penger kommer foran verdiene likhet og likeverd, og dermed foran menneskerettigheter, er at dagens regjering tillater at familier som mottar sosialstønad mister barnetrygden, slik det er i Sandnes.

Hva har så dette med kommune- og fylkestingsvalg å gjøre?

For meg handler det om det vi kaller dialektikk. Det vil si at det som skjer i Sandnes påvirker det øvrige samfunnet og det øvrige samfunnet påvirker det som skjer i Sandnes. Det igjen vil si at et sterkt SV i Sandnes, med verdiene likhet og likeverd samt fokus på menneskerettigheter, i neste omgang vil påvirke det øvrige samfunnet. Da vil beboerne i Sandnes oppleve å være gode hjelpere overfor dem som ikke opplever likhet, likeverd og gode menneskerettigheter. Jeg har tro på at det å oppleve seg som en god hjelper gjør noe med selvoppfatningen. Det vil si synet på seg selv. Et viktig spørsmål i den sammenhengen vil være: «Har jeg det bedre hvis andre har det dårligere enn meg»? Mitt svar er at jeg har det best hvis ikke andre har det dårligere enn meg. Så har jeg det også best hvis ikke noen karrer til seg i store mengder av samfunnsgodene, slik at noen får mindre enn andre. Dette begrunner jeg i at det over alt i verden viser seg at ulikheter, og dermed urettferdigheter, skaper ufred og konflikter mellom mennesker.

Mitt mål for denne refleksjonen er at du tenker igjennom eget ideal – perspektiv og handling. Det kan bidra til at du er med på å styre hvordan du ønsker at Sandnes skal være (perspektivet). Det igjen vil bidra til handlingene som skal gjennomføres. Jeg håper at du ser verdien i å stemme på SV som et parti som kjemper for likhet, likeverd og menneskerettigheter mellom menneskene i Sandnes og verden for øvrig.