TRONES: Prosjektil Areal AS er engasjert for å bistå Sandnes kommune med utarbeiding av forslag til endring av planer for området ved Tronesgeilen og Øster Hus Arena.

Den omsøkte planene gjelder blant annet endring av veistruktur, parkering, renovasjon, turveier og sykkelparkering.

I hovedsak gjelder endringene spesielt for områdene inn mot Øster Hus Arena. Dagens situasjon fører til fremmedparkering, og i perioder høy trafikk gjennom den smale veien. Kommunen ønsker å ta helhetlig grep, spesielt med tanke på myke trafikantene som beveger seg i områdene.

Det foreslås følgende endringer:

1. Etablere bom ved innkjørselen til parkeringsplassen ved klubbhuset.

2. Beholde normalprofilet på Tronesgeilen.

3. Forbedre krysningspunkt for myke trafikanter i nord og tydeliggjøre skille mellom myke og harde trafikanter.

Bommen som planlegges etablert, gjøres i hovedsak for at p-plassene rundt det gamle klubbhuset ikke skal benyttes på travle dager, men en løsning med bom gjør at den kan åpnes ved behov og til bestemte arrangement.

Knutepunkt

Kommunen ønsker også å gjøre endringer der hvor Tronesgeilen treffer områdene ved Øster Hus Arena, mot inngangen hovedstien inn i Ormaskogen og forbedringer inn til barnehagen i området.

– En tydeligere definering av gang- og kjøremønster i kombinasjon med innkjøring forbudt-skilt og opphøyet krysningspunkt, vil bidra til reduksjon av antall kjøretøy til stadionområdet, sier planene.

Planendringen legger til rette for justeringer og noen mindre justeringer i planens bestemmelser.

– Vei- og fortausbredden i Tronesgeilen beholdes slik som eksisterende situasjon er i dag. Det gjøres tiltak som bidrar til å bedre trafikksikkerheten i området. Justeringen av veibredde i tråd med eksisterende situasjon, vurderes å gi få eller ingen negative konsekvenser.

Stenging av p-plass nord for klubbhuset vurderes til å være et positivt tiltak for å redusere trafikkbelastning i Tronesgeilen.

Tydeligere skille

Parkering for stadion skal skje på eksisterende p-plass sør for klubbhuset.

– Det sikres en større og mer sammenhengende gang- og sykkelvei som forbinder området i vest med stadionområdet, sier planene.

De andre justeringene gjøres for å samstemme regulert situasjon til faktisk bruk.

– Planendringen følger opp hovedrammene innenfor gjeldende reguleringsplan. Samlet sett vurderes planendringen å bidra til en positiv utvikling av området, spesielt med tanke på trafikkmengden inn i Tronesgeilen. Planforslaget sikrer en utforming av feltene som vurderes å være mer gjennomførbar og tilfredsstillende med tanke på trafikksikkerhet og hensyn til myke trafikanter. Samtidig oppnås en mer hensiktsmessig strukturering av det arealet som til nå har vært brukt av både myke og harde trafikanter. Planendringen anses samlet sett å gi flere positive enn negative konsekvenser, sier vurderingene.

Det er virksomhetsleder Ane Rostrup i Park, idrett og vei som er hovedansvarlig for søknaden om endringer. Hun er i disse dager på en velfortjent ferie. Sandnesposten vil komme tilbake med informasjon når de endelige endringene blir bestemt.