De fire ordførerne som sitter i styringsgruppen til Bymiljøpakke Nord-Jæren fikk fullstendig bakoversveis da samferdselssjef Gottfried Heinzerling den 22. april 2020, informerte om store feilvurderinger som ble gjort da Bymiljøpakken skulle over den tidligere Jærenpakke 1.

Veisjef i Rogaland fylkeskommunen, Heinzerling, forklarte da at de trodde at Jærenpakke 1 hadde et overskudd på 800 mill. da de overtok. De skulle kunne benyttes til å dekke overskridelsene til fylkesvei 505, mens det viste seg at underskuddet er på nærmere en halv milliard kroner. Denne halve milliarden gikk rett inn som et underskudd i Bymiljøpakke Nord-Jæren.

Bestilte granskning

Styringsgruppen og Vegvesenet bestemte av denne grunn at de ville ha en granskning av hvordan slike feilvurderinger kunne være mulig.

Revisjonsselskapet PwC i Stavanger fikk oppdraget, og rapportens innhold er direkte nedslående.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) sier han lenge har fryktet at tilstanden og organiseringen ikke har vært god nok.

– Vi må se fremover nå, og vi må redusere omfanget i kommende prosjekter. Det kommer nok ingen pott fra staten som vil dekke over disse forholdene, men dette skal heller ikke gå utover folk i form av høyere avgifter i bommene. Det viktigste som nå skjer er at styringsgruppen skal være administrerende og sitte med full kontroll. Statens vegvesen og de andre skal være verktøyet. Nå må vi fortsette å redusere omfanget i prosjektene. Jeg forstår at folk vil reagere på rapportens innhold, men jeg håper at folk ser at vi nå jobber knallhardt for langt bedre kontroll fremover. Jeg håper folk ser at vi rydder opp, sier Wirak.

Ordføreren la også frem følende forslag på møtet:

– Styringsgruppen ber veieierne legge frem konkrete forslag til kostnadskutt på aktuelle prosjekter gjennom reduksjon av blant annet standard. Med reduksjon av standard menes forslag til dispensasjoner eller avvik fra normer, normaler, maler eller standarder som for eksempel fartsgrensekrav på motorvei, avstandskrav til påkjøringsramper, veibredde eller andre kostnadsdrivende elementer. Forslagene presenteres på første styringsgruppemøte, og veieier bes beskrive effekt og konsekvenser slik at styringsgruppen kan ta stilling til forslagene.

Her er innholdet i den oppsiktsvekkende rapporteringen fra PwC:

Organisering og ansvar i Nord-Jærenpakke 1:

Sekretariatet:

Rogaland fylkeskommune synes ikke å ha tilrettelagt for et særskilt administrativt ansvar for Nord-Jærenpakkens prosjekter. Det var satt av under ett årsverk til administrering av prosjektene.

Styringsgruppen:

Styringsgruppen bestående av fylkesordfører og representanter fra involverte kommuner og Statens vegvesen, forholdt seg til rapportering fra sekretariatet.

Statens vegvesen:

Statens vegvesen drev frem prosjektene på fylkesveiene frem til årsskiftet 2019/2020.

Effekter av ansvarsfordelingen:

 • PwCs vurdering er at det særlig har manglet et klart ansvar for den tidligere Nord-Jærenpakken som sådan etter overføringen til Bymiljøpakken.
 • Styringsgruppen og sekretariatet i Bymiljøpakken synes å ha fokusert på de nye prosjektene i Bymiljøpakken, uten å ta ansvar for å skaffe fullstendig oversikt over prosjektene overført fra Nord-Jærenpakken. Dette kan muligens forklares med signalet fra Statens vegvesen om et stort forventet likviditetsoverskudd knyttet til disse prosjektene og en forventning om tidlig orientering fra Vegvesenet dersom det endret seg.

Manglende oppfølging av økonomisk status:

 • Det har verken forut for eller etter 1. juli 2017 blitt rapportert på prosjektene i Nord-Jærenpakken på en måte egnet som styringsverktøy. Det har heller ikke vært tilfredsstillende rapportering på enkeltprosjekter. Ingen av de involverte aktørene har fulgt opp den mangelfulle rapporteringen.
 • SVV har ikke gitt særlig rapportering på prosjektene fra Nord-Jærenpakken, og heller ikke fulgt opp plikten til å rapportere på avvik til RFK og styringsgruppen.
 • RFK har ikke i tilstrekkelig grad etterspurt status på fylkesvegsprosjektene i pakken.
 • Sekretariatet og styringsgruppen har ikke etterspurt samlet oversikt over status. Bymiljøpakkens årsrapporter fra etter 1. juli 2017 er misvisende hva gjelder prosjektene fra Nord-Jærenpakken.

Rapportering fra SVV forut for overføringen 1. juli 2017:

 • SVV har verken månedlig eller årlig rapportert på en slik måte at det er gitt en fullstendig samlet oversikt over prosjektene i pakken.
 • Rapporteringen har ikke gitt status på fremdrift holdt opp mot budsjett og total prognose.
 • Finansieringsplanen datert 22. mars 2017 fraSVV er det eneste dokumentet som minner omen samlet prognose for kostnader for gjenværende prosjekter i Nord-Jærenpakken.
 • Den anslår et likviditetsoverskudd på kr 879 mill., men har ikke inkludert alle inntekter og utgifter, ei heller er den oppdatert med korrekte historiske tall og prognoser.
 • Gjeld til trafikanter på kr 262 mill. er tatt med som likvide midler i beregningen av overskudd.
 • Likviditetsoverskuddet er likevel lagt til grunn i inntektsberegninger og handlingsprogram i Bymiljøpakken.

Avsluttende regnskap fra SVV ved overføringen 1. juli 2017:

 • Manglende kontroll ved overføringen
 • Per 1. juli 2017 foreligger det ingen korrekt oversikt over statusen i pakken.
 • Dette gjelder:
 • Hvilke prosjekter som er pågående og som blir overført til Bymiljøpakken.
 • Faktisk økonomisk status på påløpte kostnader i hvert enkelt prosjekt sammenholdt med fremdriften i prosjektet.
 • Prognoser på fremtidige kostnader og inntekter forprosjektene.

Løpende rapportering fra Vegvesenet:

 • SVV har ikke rapportert på prosjektene i Nord-Jærenpakken til sekretariatet, kun på øvrige prosjekter i Bymiljøpakken.
 • SVV sine årsrapporter til RFK er villedende hva gjelder fremdrift i prosjekter i Nord-Jærenpakken, og gir inntrykk av at mer forbruks knytter seg til økt fremdrift, mens realiteten er at SVV vet at totalkostnadene ville øke.
 • SVV har ikke i tilstrekkelig grad rapportert avvik, verken til RFK på fylkesveier eller til styringsgruppen på riksveier og fylkesveger.
 • Oppfølging fra sekretariat og styringsgruppe:
 • Verken sekretariatet eller styringsgruppen har fulgt opp manglende rapportering. Bymiljøpakkens årsrapporter omtaler ikke alle prosjektene i Nord-Jærenpakken. For dem som omtales gis det et ufullstendig bilde av status, da kun årets kostnader redegjøres for.

Vegvesenets rekvisisjon av bompenger:

 • Hva gjelder rekvirering av bompenger, synes det å ha vært mulig å rekvirere høyere beløp enn det som årlig var budsjettert per prosjekt, så lenge dette lå innenfor den totale rammen for hva SVV kunne rekvirere fra bompengeselskapet det samme året. På denne måten har SVV hatt mulighet til å dekke høyere kostnader på enkelte prosjekter enn det som er budsjettert ved bruk av bompenger.
 • Slik det frem til nå har fungert, har overskridelser i enkeltprosjekter først blitt synlige ved endringer av total prognose med mindre SVV har rapportert avvik. RFK overtok ansvaret for rekvisisjon av bompenger fra 1. januar 2020.

Løpende rapportering fra Statens vegvesen:

 • SVV har ikke rapportert på prosjektene i Nord-Jærenpakken til sekretariatet, kun på øvrige prosjekter i Bymiljøpakken. SVV sine årsrapporter til RFK er villedende hva gjelder fremdrift i prosjekter i Nord-Jærenpakken, og gir inntrykk av at merforbruk knytter seg til økt fremdrift, mens realiteten er at SVV vet at totalkostnadene ville øke.
 • SVV har ikke i tilstrekkelig grad rapportert avvik – verken til RFK på fylkesveier, eller til styringsgruppen på riksveier og fylkesveier.

Oppfølging fra sekretariat og styringsgruppe:

 • Verken sekretariatet eller styringsgruppen har fulgt opp manglende rapportering.
 • Bymiljøpakkens årsrapporter omtaler ikke alle prosjektene i Nord-Jærenpakken. For dem som omtales gis det et ufullstendig bilde av status, da kun årets kostnader redegjøres for.
 • SVVs rekvisisjon av bompenger:
 • Hva gjelder rekvirering av bompenger, synes de tå ha vært mulig å rekvirere høyere beløp enn det som årlig var budsjettert per prosjekt, så lenge dette lå innenfor den totale rammen for hva SVV kunne rekvirere fra bompengeselskapet det samme året.
 • På denne måten har SVV hatt mulighet til å dekke høyere kostnader på enkelte prosjekter enn det som er budsjettert ved bruk av bompenger.
 • Slik det frem til nå har fungert, har overskridelser i enkeltprosjekter først blitt synlige ved endringer av total prognose med mindre SVV har rapportert avvik.
 • RFK overtok ansvaret for rekvisisjon av bompenger fra 1. januar 2020.

Fv. 505 Skjæveland – Foss-Eikeland- styring:

Krav:

 • Alle prosjekter skal utarbeide prosjektbestilling. Alle prosjekter skal ha et sentralt styringsdokument, som skal redegjøre for prosjektets mål og målprioritering, rammebetingelser, gjennomføringsstrategi og styringsbasis.

Praksis:

 • Det forelå ikke en formell prosjektbestilling etter R760 for dette prosjektet, det var heller ikke praksis i SVV på det aktuelle tidspunktet. Prosjektstyringsplan for Brunnholen bru, men ikke et prosjektdokument for hele prosjektet.

Fullmakter:

 • Leveranseavtalene med RFK er ikke blitt fulgt, prosjektet har overskredet rammene uten at avvik er rapportert.
 • Usikkerhetsstyring:
 • Ikke dokumentert at prosjektet har vært underlagt usikkerhetsstyring, til tross for særlige utfordringer i prosjektet.

Anbefalinger fremover fra PwC:

 • Én aktør med overordnet ansvar for pakkens prosjekter
 • Regelmessig rapportering
 • Økt kvalitet på økonomiskrapportering
 • Tilstrekkelige ressurser i sekretariatet
 • Notoritet på opplysninger
 • Opprettelse og oppdatering av styrende dokumenter
 • Kun rekvirering av bompenger innenfor prosjektets budsjett
 • Konkret usikkerhetsstyring i prosjekter