Lørdag 1. oktober er det internasjonal dag for eldre. FNs internasjonale dag for eldre skal bidra til å sette søkelys på eldres rett på god helse og livskvalitet. Tema for årets dag er «Eldre menneskers motstandsdyktighet i en verden i endring».

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Sandnes må styrke innsatsen for å gjøre kommunen til en enda mer aldersvennlig kommune.

I løpet av de nærmeste tiårene vil Norge og Sandnes kommune få en sterk økning i eldre og pleietrengende. Vi lever lenger og andelen eldre i befolkningen øker. Heldigvis er eldre i dag mer ressurssterke enn tidligere. For å møte utfordringene og mulighetene som ligger i en befolkning som stadig blir eldre må vi tenke nytt. I årene fremover må vi bygge en god eldreomsorg med høy kvalitet, forberede helsetjenesten på at det blir flere eldre og skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre mennesker anerkjennes som verdifulle bidragsytere i samfunnet. Ingen skal oppleve å ikke få bidra.

Til nå har mye av fokus i debatten rundt den økende andel eldre i befolkningen vært hvor stor sykehjemdekning vi har. Det er fortsatt viktig, men kommunen kan ikke løse veksten på samme måte som vi har gjort tidligere. Vi må tenke nytt, vi må tenke kvalitet.

For å bli en aldersvennlig kommune må vi se på flere områder i sammenheng. En stor andel av de eldre med mindre alvorlige sykdommer ønsker å bo lengst mulig hjemme. Vi må tilrettelegge for aktiviteter som holder de eldre i form (forebygging mot sykdom) og gi bedre tilbud på sosiale arenaer (unngå utenforskap). Kommunen kan ikke løse disse oppgaven alene.

Sandnes kommune er med i et nasjonalt nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Dette er en oppfølging av Høyre sin kvalitetsreform «Leve Hele Livet». I dette skal det arbeides mer med universell utforming og fysisk aktivitet, bedre boliger med tilknyttede tjenester, bedre mobilitet, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Sandnes kommune er godt på vei, og har fokus på at tjenestene framover vil møte eldre som vil bestemme mer selv. Vi må tenke nytt, vi må involvere ideelle organisasjoner i fremtidens tjenester til sårbare grupper.

Sandnes Høyre vil videreføre og utvikle Sandnes som en aldersvennlig kommune. Eldre er en ressurs.

Vi skal leve hele livet!

Kenny Rettore, ordførerkandidat Høyre i Sandnes
Guttorm Stangeland, leder Høyre i Sandnes