Vi står midt i et opprør, et #Barselopprør. Koronapandemien og sykehusenes inngripende smittevernstiltak synliggjorde at norsk fødsel- og barselomsorg har problemer. Vi har kanskje verdens laveste mor- og spedbarnsdødelighet, men psykiske plager etter fødsel er nær dobbelt på 15 år. Kun tre av ti får hjemmebesøk av jordmor før tre dager er gått etter hjemkomst, slik som de har krav på. Det kuttes stadig i fødetilbudog barselomsorgen, og nye sykehus planlegges med liggetider på bare 6-8 timer etter fødsel. Fruktbarhetstallet i Norge er ca. 1,5 barn per kvinne og gjennomsnittsalder for førstegangsfødende er nå over 30 år. Dersom vi ønsker at norske kvinner skal føde flere barn, er vi nødt til å vise at vi tar kvinnehelse på alvor, og prioriterer fødsel- og barselomsorg.

I Høyre er vi opptatt av tidlig innsats. Når det fødes et barn, fødes det også en mor, og i livets mest sårbare periode er det viktig at vi også tar vare på henne. Det gagner hele samfunnet vårt dersom vi har en helhetlig fødsel- og barselomsorg som ivaretar mors fysiske og psykiske helse både under fødsel og i barselperioden. Vi må følge WHO sine anbefalinger ved å kreve at nye sykehus inkluderer jordmorstyrte fødestuer. Allerede eksisterende jordmorstyrte fødestuer, som for eksempel Oslos ABC-avdeling, må opprettholdes for å sikre et differensiert tilbud til fødende. I Høyre mener vi også at det er systemet skal tilpasses pasienten og ikke omvendt. Derfor bør barseloppholdet tilpasses individuelt, og normer for liggetid fjernes. Ved å systematisere oppfølging av mor etter fødsel med automatisk oppsatt 6 ukers kontroll hos jordmor, og rett til oppfølging hos fysioterapeut og psykolog ved behov, kan vi fange opp nybakte mødre som trenger hjelp. Det er også viktig at vi legger til rette for en god ammeopplevelse for de som kan og vil amme. Dette har store helsemessige fordeler for både mor og barn, i tillegg til store samfunnsøkonomiske fordeler. Amming må anerkjennes som nødvendig helsehjelp, og alle fødende skal ha rett til kvalifisert ammeveiledning på sykehus og helsestasjon.

Sandnes Høyre mener at nåværende finansieringsmodell for sykehusene gjør fødsel- og barselomsorgen ulønnsom og usynlig, og dette gjør disse avdelingen sårbare for kutt når det må gjøres innsparinger. Fødsel- og barselomsorgen må sikres økonomiske midler slik at det kan tilbys et godt og differensiert fødetilbud i hele landet. Dette kan gjøres ved å ved å kategorisere fødsel- og barselopphold uten medisinsk behandling slik at også disse tilfellene inngår i den innsatsstyrte finansieringen (ISF-systemet). I tillegg må vi kreve at sykehusene fører statistikk over omsorg, pleie og veiledning gitt ved barsel slik at dette blir synlig i sykehusstatistikkene.

Et annet problem som må tas på alvor er den kommende jordmor-mangelen i Norge. Det er viktig at det legges opp til samarbeid og deling av kompetanse mellom sykehus og kommune heller enn konkurranse om for knappe ressurser. Vi foreslår å la sykehus og kommune dele på jordmor-kompetansen ved å legge til rette for at jordmødre kan ha delt stilling mellom sykehus og kommune. På den måten opprettholder kommunejordmødre sin sykehuskompetanse, og sykehuset får kunnskap om svangerskap- og fødselsomsorgen i kommunen.

Sandnes Høyre ønsker en forbedret og fremtidsrettet fødsel- og barselomsorg som ivaretar kvinners fysiske og psykiske helse. Tiltakene forslått i dette innlegget er derfor forfattet i en resolusjon til Årsmøtet i Rogaland Høyre som vi håper på bred støtte for. Det er nemlig på høy tid at norsk fødsel- og barselomsorg blir en politisk prioritet!