Det kjem fram i eit planinitiativ som er send til Sandnes kommune. Prosjektansvarleg er vekkreist, og har ikkje høve til å kommentere saka.

Ifølgje sakspapira vil utbyggaren bygge i Apalstøveien 74 og 76, eit areal på rundt sju dekar. Delar av området er eigna til matjord.

Det blir lagt opp for to ulike leikeplassar i det nye feltet, i staden for ein stor, slik kravet er i reguleringsplanen.

Tilkomst til eigedomane blir gjennom den kommunale vegen Sluppveien.