Jernbanedirektoratet vurderer nå Ålgårdbanens framtidige status i jernbanenettet, og har sendt ut en rapport på høring. Nå skal Sandnes kommune si sitt om hva de tenker om framtiden til banen.

Høringsfrist var 27.05.2022, men kommunedirektøren har bedt om utsettelse for å få en politisk behandling av saken.

Kommunen mener at Ålgårdbanen kan tas ut av det nasjonale nettet for godt. Det kommer frem i forslag til høringssvar som skal opp i utvalg for by- og samfunnsutvikling onsdag 8. juni.

– Kommunedirektøren er av den oppfatning at nytten for åpning av Ålgårdbanen ikke står i forhold til de kostnadene som dette vil medføre. Med den usikkerhet som er i markedet kan en anta at kostnadene vil kunne stige. Det stilles også spørsmål med markedsgrunnlaget som vil bli svekket av ny E39 Ålgård-Hove. Samtidig vil det være utfordrende å få koblet Ålgårdbanen til Jærbanen på Ganddal, står det om kommunedirektørens vurdering.

Forslag til vedtak:

«Sandnes kommune tar rapporten om Ålgårdbanens framtidige status i det nasjonale jernbanenettet til etterretning. Det forutsettes at etablering av vendespor på Ganddal og dobbeltspor til Nærbø ikke blir svekket som følge av Ålgårdbanen.

Dersom Ålgårdbanen skulle tas ut av det nasjonale jernbanenettet, er det viktig for kommunen at etterbruken av traseen avklares i samråd med kommunene.»

Sjokkbeskjed

Denne uttalelsen får Heidi Bjerga (SV) til å reagere. Hun mener kommunen torpederer mulighetene som finnes i banen med et slikt høringssvar.

– Min første reaksjon var sjokk og vantro. Vi kan ikke levere et slikt høringssvar fra en kommune som i alle år har holdt mulighetene for en gjenåpning av Ålgårdbanen oppe. Ingen av de andre kommunene foreslår å svare noe sånt, sier hun.

– Sandnes torpederer mulighetene til en gjenåpning av banen ved å gi et så negativt høringssvar. Det var fullstendig uventet, forteller hun.

– Det er en hel haug med ting som ikke er avklart i rapporten fra Jernbanedirektoratet, legger hun til.

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til om det er grunnlag for framtidig persontrafikk på Ålgårdbanen og har fått Norconsult til å utarbeide en fagrapport som vurderer konsekvensene av en mulig gjenåpning av banen. I fagrapporten er det utarbeidet sju tilbudskonsept for Ålgårdbanen, som er tilpasset den planlagte utviklingen av Jærbanen.

For alle tilbudskonseptene er det gjort beregninger av investeringskostnader, kapasitet, markedsgrunnlag og samfunnsøkonomiske analyser.

Ikke lønnsomt

Den samfunnsøkonomiske analysen presentert i fagrapporten viser at alle de sju tilbudskonseptene vil ha en vesentlig negativ nytteverdi for samfunnet. Forventet investeringskostnader vil for de sju tilbudskonseptene ligge mellom 1,66 og 2,14 milliarder kroner (2020-priser).

Fagrapporten viser at det vil være utfordrende å kombinere Ålgårdbanen med en framtidig forlenging av dobbeltsporet til Nærbø. Rapporten viser også at en utbygging av E39 fra Ålgård til Hove vil ha negativ innvirkning på markedsgrunnlaget for Ålgårdbanen.

Etter ferdig høring vil Jernbanedirektoratet gjøre en samlet vurdering, og fremme en anbefaling om Ålgårdbanens framtidig status i det nasjonale jernbanenettet til Samferdselsdepartementet.

– Vi jobber med et forslag til vedtak som er mer positiv og som vil stå mer i stil med Gjesdal kommune sitt forslag til høringsuttalelse. Vi må finne ut de utfordringene som blir fremmet i rapporten og se mulighetene. Slik veiprosjekt-situasjonen er nå, så må vi tenke annerledes. Prisene eksploderer og veiprosjekt blir satt på vent. Ålgårdbanen kan være viktig i framtidens kollektivbruk, sier Bjerga.

– Rapporten som er lagt fram er ikke et godt grunnlag for å avvise en gjenåpning av banen. Gjesdal kommune sitt høringssvar er mye mer konstruktivt og positivt til Ålgårdbanen. De har også lagt ved et punkt der de ber Sandnes kommune om å ikke legge hindringer for en framtidig gjenåpning av Ålgårdbanen, forklarer hun.

SV skal nå jobbe frem et forslag til vedtak som skal være nærmere Gjesdal kommune sitt forslag.

– Jeg håper vi får med oss partiene og en bred enighet om forslaget. Ordførerne i Sandnes og Gjesdal er begge fra Arbeiderpartiet og jeg håper de er samkjørte. Ålgårdbanen er viktig i framtidens kollektivbruk. Vi må ha fokus på bærekraft og å ikke bygge ned matjord, sier Bjerga.

– Ikke legg hindringer

Saken skal først opp i utvalg for by- og samfunnsutvikling 8. juni. Mandag 13. juni skal saken opp i formannskapet. Forslaget til Gjesdal kommune og tidligere vedtak i formannskapet kan du lese her:

Gjesdal kommunes høringssvar, forslag til vedtak:

Gjesdal kommune er negativ til Bane NORs ønske om å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet. Det forventes at Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet tar hensyn til dette. Det vises til vurderingene i saksframlegget. Kommunen vil særlig påpeke følgende:

Norconsult-rapporten er mangelfull som beslutningsgrunnlag for om Ålgårdbanen skal tas ut av jernbanenettet eller ikke. Vi mener en gjenåpning vil ha positive konsekvenser for blant annet:

  • eiendomsutvikling og transformasjon ved stasjonene spesielt og tettstedene generelt, og at økt bosteds- og næringsattraktivitet kan gi ringvirkninger for passasjertallene
  • klimagassutslipp, gjenbruk av ressurser og areal, lokal forurensning og mikroplastutslipp
  • ungdommers mobilitet, tilfredshet med lokalsamfunnet og gjennomføringsgrad i videregående skole
  • nullvekstmålet for personbiltrafikk på Nord-Jæren

Gjesdal kommune ber Sandnes kommune og Bane NOR om ikke å legge hindringer for framtidig gjenåpning av Ålgårdbanen i det pågående planarbeidet for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Muligheten for å benytte Ålgårdbanen som vendespor bør utredes som et alternativ i planen.

Tidligere vedtak i formannskapet i Sandnes lyder:

a. «Sandnes kommune ønsker å opprettholde Ålgårdbanen og ikke fjerne muligheten for en fremtidig gjenåpning. En fremtidig gjenåpning av Ålgårdbanen vil være i tråd med målet om nullvekst i personbiltrafikken, vil gi innbyggere og næringsliv i søndre del av Sandnes og Gjesdal et bedre kollektivtilbud og være et rimeligere alternativ enn andre høyverdige kollektivløsninger i dette området. Ønske om en fremtidig gjenåpning deles av nabokommunene og næringslivet i regionen. Sandnes kommune forventer at Bane NOR tar hensyn til dette og ikke legger hindringer for en fremtidig gjenåpning.

b. Prosjektet (Mobility Forus) søker dispensasjon til alternativ bruk til Samferdselsdepartementet.»