J'accuse....!

Dette er tittelen på et brev den franske forfatteren Emile Zola skrev til den franske stat i 1878 der han anlaget dem for justismord i Dreyfus-saken. Saken ble gjenopptatt og Dreyfus ble frikjent.

Jeg bruker denne overskriften i mitt brev til OED. Min anklage går på den totale mangel på respekt overfor folkevalgte organer i vårt land som har ansvar for arealdisponering og bevaring av arts- og naturmangfold.

Jeg har lest høringsuttalelser i forbindelse med Nasjonal ramme for Vindkraft som NVE publiserte og som nå er skrinlagt. Både på kommunalt og fylkesnivå blir uttalelsene fra miljøavdelingene totalt ignorert av både NVE og OED. Ordførere i vårt land må nå inngå i allianser for å stoppe den hensynsløse framferden til vindkraftutbyggerne.

De lokale og regionale miljøverninstanser har førstehåndskunnskap om de konflikter som gjelder mellom nærings- og naturverninteresser i sine ansvarsområder. De skal ivareta hensyn til urørt natur og behovet for rekreasjon og friuftsliv i befolkningen i møte med behovet for ulike former for utbygging.

Deres mandat er en ansvarlig forvaltning til befolkningens beste. Når disse organer så til den grad overstyres av OED og NVE er det min plikt som borger å protestere. Vi har fått et politisk regime som overstyrer lokaldemokratiet. Det paradoksale er at dette skjer med en minister fra Fremskrittspartiet. Et parti som hevder at de står på den "vanlige manns" side.

I tillegg til de offentlige organer har vi en rekke frivillige organisasjoner som også har et sterkt ansvar for bevaring av norsk natur. Naturvernforbundet, Turistforeningen, Norsk jeger- og fiskeforbund, ornitologiske foreninger, La naturen leve og mange flere. Alle disse har nå engasjert seg i kampen mot fortsatt vindkraftutbygging.

Det bekymringsfulle er at utenlandske selskaper ser muligheter for profitt i skjul av at de representerer miljøets beste i sitt engasjement for fornybar energi. Jeg frykter vi kan få flere avsløringer omkring eierskap og lokalisering av disse selskapene.

Vi trenger fornybar energi, men vindkraft er ikke svaret på den utfordringen. Dette ser vi nå at man oppdager i land som er kommer lenger enn oss i slik satsing som f.eks Tyskland.

Min konklusjon er klar. OED må stoppe videre utbygging av Vardafjell, Faurefjell og Giljastølen. Alle gitte konsesjoner som regionale og lokale forvaltningsorganer ønsker å stoppe, må stoppes.