I en søknad sendt til Sandnes kommune søker Riska Marina ved Ole og Dina Usken om å utvide driften.

På området ønsker de å bygge boliger for fremtidige eiere og drivere av Riska Marina, og lengst vest i området ønsker de å etablere offentlig leke- og møteplass.

I tillegg vil de etablere nedgravd offentlig renovasjon for boliger og hytter i området.

I dag har de en kapasitet på 60 båtplasser, i søknaden ber de om å øke kapasiteten til 180 båtplasser.

Skal pensjonere seg

I søknaden kommer det frem at Ole Usken snart skal pensjonere seg. Eiendommen skal gjøres til et AS og hans sju barn skal overta dette.

De har store planer om å utvikle eiendommen til et båt, ferie- og fritidssenter, med drift i alle sesonger året rundt, og døgnet rundt.

– Derfor har vi et stort behov for å bo i nærheten av eiendommen med tanke på drift og vakthold døgnet rundt, skriver Usken i søknaden.

Sandnesposten har vært i kontakt med Ole Usken som ikke ønsker å kommentere søknaden på nåværende tidspunkt.

Begrunnelsen

I søknaden viser de til at området er tidligere godkjent av bystyret, for utbygging, men etter klagebehandling i departementet, ble det tatt ut på grunn av, at det ikke lå inne i kommuneplanen på forhånd.

– Tomten grenser til Nedre Livei, videre grenser tomten til allerede bebygde boligtomter i alle retninger. Det er gitt tillatelse til flere boliger i samme rekke, dermed er det legitimt krav og naturlig at også omsøkte tomt kan bebygges med boliger, begrunner de i søknaden.

Eiendommen er arrondert i et område som er på gjeldende kommuneplan for Sandnes fra 2019 som er disponert til LNFR-område.

– Søkerne er kjent med at kommunen jobber med planer for å etablere offentlig avløp i Nedre Livei. Det bør i denne forbindelse være av økonomisk fordel for kommunen med flere tilknytninger, skriver de videre.

Samfunnsinteresse av stor vekt

Avslutningsvis kommer de med en rekke punkter på hvorfor dette vil være samfunnsinteresse av stor vekt.

Tomten fremstår i dag som en unyttig stripe som er omkranset av offentlig vei og av allerede bebygde tomter. Bebyggelse på tomten vil medføre at også dette området blir vedlikeholdt.

• Det vil bli etablert nedgravd felles/offentlig søppelstasjon for hus og hytter i området.

• Vi vil lage en lekeplass/møteplass der store og små kan møtes for godt miljø, og sosialt samvær. Det er en del små barn som har flyttet hit, og vi ser at dette ville være veldig positivt.

• Flere boenheter i dette området vil kunne styrke muligheter for innleid arbeidskraft for næringsvirksomhet i området. Det vil også bli et stort aktivum at eventuelle ansatte i Riska Marina har direkte tilsyn med småbåthavnen.

• Videre vil flere boliger i området styrke grunnlaget for offentlig transport- skole og lokalmiljø.

• Det er tidligere gitt tillatelse til flere boliger i området. Likebehandling av kommunens innbyggere bør tilstrebes også i dette området.

• Formålet med å imøtekomme søknaden skal dermed ha større fordeler – enn eventuell ulempe.

• Søkere har derfor stor frimodighet til å søke rammetillatelse for å kunne utnytte og bygge boligtomten.