– Tallene for onsdag viser at fem voksne personer har fått påvist smitte i løpet av dagen. Noen av tilfellene skal ha blitt smittet av familiemedlemmer, uten at jeg vet hvor mange, sier kommunikasjonssjefen.

Dette er regelverket for befolkningen som trer i kraft torsdag.

Her ser du kommunens vedtak i sin helhet:

"1. Folkeansamlinger - meldeplikt

Det innføres meldeplikt for all virksomhet som innebærer ansamlinger mellom 50-500 mennesker skal gjennomføre en særskilt egenerklæring. Egenerklæring skal være innsendt minimum 24 timer før arrangementet avholdes.

Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer må redusere sin maksimale publikumsmasse. Virksomheten skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde minimum 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende arrangementsregler, og skal herunder sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene.

2. Kollektivreiser

Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.

Transportører oppfordres til å iverksette tiltak for å redusere smittepress, for eksempel ved å ikke tillate ståplasser på buss.

3. Besøk til sårbare grupper

Besøkende skal være særlig aktsomme og følge stedets besøks- og hygieneregler.

4. Karantene

Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve til gjeldende karanteneregler.

Innbyggere i Sandnes kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

5. Mathygiene

Ved matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal Mattilsynets gjeldende regler etterleves. Tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skal begrenses. Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller jevnlig rengjøres grundig.

Begrunnelse

Vedtatte restriksjoner er besluttet av hensyn til forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom, og for å motvirke at den blir overført. Tiltakene er basert på medisinskfaglige begrunnelser, og vurderes som nødvendige og formålstjenlige av hensyn til smittevernet, jf. smittevernloven § 1-5.

Sandnes kommune ønsker på denne måten å begrense og motvirke smitte av korona-viruset gjennom begrensing av trengsel i forsamlinger og krav til hygiene da dette er forhold som ellers representerer fare for overføring av smitte. Ut fra samme hensyn er det også fattet vedtak om forbud mot større arrangementer. Det er i tillegg behov for særskilt vern mot smitte overfor sårbare grupper. Restriksjonene er videre satt av hensyn til opprettholdelse av kapasitet i helsetjenestene.

Ansvar

Den ansvarlige for etterlevelse av vedtak og pålegg skal selv treffe nødvendige tiltak, og bærer kostnadene ved dette.

Herunder vil arbeidsgiver bære ansvar for kostnader ved ivaretakelse av ansatte på tjenestereise.

Sanksjoner og straff

Kommunen kan iht. smittevernloven § 4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis iverksettingen ellers blir forsinket. For etterlevelse av vedtak om begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d), kan det fattes vedtak om tvang etter smittevernloven kap. 5.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven eller vedtak gitt med hjemmel i loven kan iht. smittevernloven § 8-1 straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

Klage over vedtak

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.

Informasjon

I tillegg til vedtakene etter smittevernloven, gis en sterk oppfordring til alle som oppholder seg i Sandnes kommune om å etterleve følgende tilleggsrestriksjoner:

Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i kommunen skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal begrenses til det strengt nødvendige, jfr. oppdatert oversikt på fhi.no.

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper og deres pårørende.

Restriksjonene innføres med umiddelbar virkning og gjelder foreløpig til 31.03.2020 og kan endres på kort varsel."