Det var i forbindelse med en ansettelsesprosess at mannen i 40-årene gjorde noe han ikke burde ha gjort. I november 2020 fjernet han politiets merknader og erstattet dem med teksten «intet å bemerke», for deretter å sende den endrede attesten til et selskap.

I mars 2021 endret han også innholdet i politiattesten ved å fjerne politiets merknader, og erstatte dem med teksten «intet å bemerke», for deretter sende den endrede attesten til et selskap.

– Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig. Vilkårene for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for tilståelsesdom er til stede og at pådømmelsen ikke er betenkelig, sier dommen.

Sammenlignes med forfalskning av pass

Retten mener at det ved fastsettelsen av straff, er relevant å se hen til praksis vedrørende forfalskning av pass.

– Offentlige interesser kan bli skadelidende i begge tilfeller. Det er skjerpende at det dreier seg om to tilfeller og at siktede er dømt for tilsvarende forhold tidligere. Lang saksbehandlingstid må tillegges noe vekt. Siktede skal ha en tilståelsesrabatt, som settes til 20 prosent. Han tilsto i første avhør, men tilståelsen bidro ikke utover prosessbesparelsen. Retten er enig med påtalemyndigheten i at det er mest hensiktsmessig med en særskilt straff, selv om forholdene er begått i prøvetiden til dom av september 2020. Retten har sett hen til at forholdene skjedde sent i prøvetiden, samt den lange saksbehandlingstiden, sier dommen.

Mannen dømmes til 40 dagers ubetinget fengsel.

Dommen er en særskilt dom sett mot Stavanger tingretts dom av september 2020, jf. straffeloven § 39 tredje ledd.