Helse Stavanger vurderer å legge ned én eller begge sengepostene ved Sandnes DPS, Varatun. Dette begrunnes med personalmangel, det mangler psykiater og annet fagpersonell.

Dette holder ikke for pasientene og deres pårørende, det må finnes en løsning.

Jeg har en mistanke om at ikke alle muligheter er prøvd og utredet.

Vi må man stille spørsmål om det er en styrt avvikling av Sandnes DPS fra Helse Stavanger sin side. Det må også stilles spørsmål om intensjonen bak denne type handlinger.

Er ikke denne pasientgruppen prioritert? Er de bare en belastning for samfunnet? Ut fra mine vurderinger må jeg derfor stille spørsmålet om ikke Helse Stavanger er på grensen til å utføre «aktiv dødshjelp» og bryter med Pasientrettighetsloven i dette tilfellet? Det vil være en katastrofe for pasienter og deres pårørende i Sandnes og en nedprioritering av helsen til de berørte, som fort kan komme i en tilstand der de kan være i stand til å begå selvskading og selvmord.

Hva vil Helse Stavanger gjøre da?

Jeg stiller meg undrende til hvilke intensjoner de har med å flytte til Stavanger. Er det for å spare penger ved en ytterligere sentralisering av DPS-tilbudet? Det kan i så fall fort smitte over på andre DPS avdelinger i distriktet og føre til en kraftig sentralisering til Stavanger. Jeg sitter med en følelse av at det er det Helse Stavanger ønsker.

Dette må stoppes.