I november i fjor blei ein mann i 30-åra frå Austrått sikta for grov kroppsskade, og har no vore varetektsfengsla i fire månadar. Strafferamma for denne typen vald er ti år i fengsel.

Fornærma i saka døydde på Stavanger universitetssjukehus februar i år.

Den sikta mannen har innrømt å ha utøvd vald mot offeret, men erkjenner ikkje straffskuld for grov kroppsskade. Forsvarar Odd Rune Torstrup vil ikkje kommentere saka utover det.

Mannen har ifølgje tingretten ein historikk for vald, psykiske problem og rusmisbruk. Sør-Rogaland tingrett vurderer at det er sterkt sannsynleg at mannen kan gjere seg skuldig i fleire lovbrot, og har difor utvida varetektsfengslinga hans til 13. april.

Detaljane rundt kva mannen har gjort er førebels ikkje kjend, og politiet ønskjer ikkje å kommentere dette då saka er under etterforsking.

Få detaljar

– Me ventar framleis på den endelege obduksjonsrapporten, og kan ikkje seie noko meir utover det som står i fengslingsskjenninga, seier politijurist Inger Marie Stople.

Stople vil heller ikkje kommentere noko rundt kjønn og alder på fornærma, men stadfestar at valdsepisoden skjedde i Stavanger.

– Eg har ikkje lyst til å uttale meg om detaljar rundt fornærma av omsyn til dei etterlatne, seier ho.

Stople seier elles at dei førebels ikkje har funne grunnlag for å utvide siktinga etter at fornærma døydde, og det er ikkje tatt ut tiltale mot mannen frå Austrått.

Tingretten skulle i utgangspunktet ha behandla saka no i mai, men behandlinga blir utsett på grunn av at offeret døydde.

Nedsett hjernefunksjon

Ein førebels obduksjonsrapport av fornærma peikar på at personen døydde av akutt lungebetennelse, og dette blir sett i samanheng med at fornærma hadde nedsett hjernefunksjon. Det kjem ikkje fram om dette er ei følgje av valden.

«Etter at den endelige obduksjonsrapporten foreligger, vil det etter det opplyste vurderes om det er behov for en sakkyndig vurdering av eventuell årsakssammenheng mellom voldshendelsen og dødsårsaken,» skriv dommarfullmektig Lars Peder Strand i fengslingskjennelsen.

Det er usikkert når saka blir ferdig etterforska.

Bistandsadvokat Hilde Elisabeth Fjeld i Stavangeradvokatene ønskjer ikkje å gi nokon kommentar enno.