Alle kjenner på en eller annen måte noen som har mistet livet sitt til selvmord. Man sitter igjen med tanker om man kunne gjort noe mer, hva som gjorde at det gikk så langt og hvordan man skal klare å leve med at noen andre ikke klarte det.

Med dagens kunnskap vet vi noe om at det er mange som har falt ut av det normative tidlig i livet og at dette øker risikoen for selvmord senere. Barn som faller ut av den sosiale utviklingen i barnehagen, skolebarn som ikke mestrer kravene i fag, barn og unge som blir mobbet, barn som har det vanskelig hjemme men ikke blir oppdaget. Det er ingen klar kausalitet blant noen av faktorene, men vi vet at de korrelerer med selvmordsfare og det er trolig mengden og belastningen over tid som gir utslag i at noen ikke ønsker å leve lenger. Videre i livet er det viktig å ha arbeid, mestre arbeid og stifte familie. En overfladisk analyse av overnevnte, viser at det er to ting som kan være viktig å arbeide med for å forebygge selvmord. Det er ensomhet og meningsfylte hverdager. Hva kan vi på et politisk plan gjør med dette?

1. Tidlig innsats. Vi vet at når vi oppdager og intervenerer tidlig på «avvik fra det normale», så øker sjansen for å bli frisk. På denne måten kan man tenke at man øker motstandskraften i mennesket. Tidlig innsats gjelder under svangerskap, med god oppfølging av jordmor, fastlege og helsestasjon. Helsestasjonen er kanskje den viktigste arena for å følge opp barn og fungerer som et screeningsverktøy for å oppdage ulike vansker. Videre er barnehage, skole, idrettsarena, arbeidsplass, NAV og sykehjem sentrale arena for å oppdage og intervenere tidlig. Tidlig innsats er også viktig når unge ruser seg, faller ut av skolen, voksne som går arbeidsledige eller mister jobb og ektefeller som mister sin partner.

2. Kompetanse. Det er viktig å satse på riktig kompetanse inn i disse tjenestene slik at man ikke blir neglisjert i systemet. Jeg tenker at en viktig huskeregel for å opprettholde kompetansenivå innen tjenester er å våge å henvende seg til andre dersom man er usikker på om det foreligger problemstillinger utenfor det forventede. Barnehagen skal også ha kompetanse til å oppdage og følge opp barn slik at det styrker de kognitive, sosiale og motoriske ferdighetene som barnet trenger for å leve fremover i livet. Derfor er det viktig for oss i Sandnes Arbeiderparti at barnehagene inneholder ansatte med faglig kompetanse. I skolealder er det viktig med lærere som evner å imøtekomme elevers behov for faglig tilpasning, men også se barnets eventuelle problemstillinger utenfor skolen. Arbeidsgiver er også en viktig instans for å fange opp voksne og tilpasse for krav. Vi arbeider ca 1/3 av døgnet og det er viktig at arbeid føles meningsfullt, eller at vi i det hele tatt har arbeid å gå til. Jeg vil også nevne hjemmesykepleien og eldrehjem som viktige tjenester der kompetansen til de ansatte kan være verdifullt for å oppdage psykiske eller somatiske lidelser som kan være forbundet med selvmord.

3. Tilgjengelighet. Tilgjengelighet av tjenestene er prima for at folk skal kunne oppsøke hjelp. Det er ingen nytte i tjenester om hverken befolkningen eller henvisende instanser vet om tilbudene for hjelp som eksisterer i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Det er kommunens oppgave og ansvar å opplyse om tilbud som eksisterer. Det er også viktig at det er godt kommunikasjon mellom instanser slik at man får den beste tilgjengelige tjenesten som finnes. På samme måte mener jeg at vi som er politikere har et moralsk ansvar for å vise frem politikk vi gjennomfører og instanser vi oppretter og har, som er spesialiserte på ulike problemstillinger man kan måte gjennom livet.

4. Medmenneskelighet. Kanskje det viktigste punktet som angår alle og ikke bare oss politikere og den politikken som blir ført. Vi har alle et medmenneskelig ansvar for å melde ifra om ting vi observerer som gjør at vi blir bekymret. Det kan være alt i fra å si direkte til personen at «jeg opplever deg som nedenfor for tiden, er det noe jeg kan gjøre for at du skal ha det bedre?» eller «jeg har ikke sett deg på lenge og jeg har tenkt på deg». Dette kan være eksempler på måter vi kan se et menneske og vise at vi bryr oss. En bekymring er å bry seg. Å stille de tøffe spørsmålene vi nordmenn skyr som hatten, er å bry seg. Et blikk. Et smil. Vær inviterende. Jeg tror at vi i felleskap kan avverge mange liv som går tapt til selvmord.

Sandnes har en nullvisjon mot selvmord. Vi i Sandnes Arbeiderparti tar ditt liv på alvor og ønsker oss 4 nye år i førersetet for å fortsette å arbeide om å få folk til å ville leve ved å forbedre tidlig innsats, kompetanse, tilgjengelighet og medmenneskeligheten i tjenestene våre.